Mobile menu

Podmienky súťaže „Rozdávame 500 Shuflik boxov“

Ako sa zapojiť do súťaže?
Označte do komentáru pod príspevok svoju obľúbenú reštauráciu: @Názov­­_podniku

I.  Názov súťaže

„Rozdávame 500 Shuflik boxov“
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky
účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Samko&Hanzely INNOVATIONs.r.o. , Bodona 74, Pieštany.
 

II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční v období od 1.6.- 30. 6. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 1.7.2021.


lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

 1.  Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a
  ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len
  „účastník súťaže“).
 3.  Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát,
  t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.
 4.  Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania
  súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 5.  Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im
  blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži
  vylúčení.

 

lV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval súťažný príspevok s odpoveďou. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

Výhrou v súťaži

„Rozdávame 500 Shuflik boxov “ je 500 ks obalov „Shuflik box“


Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE

 1. Víťaz súťaže bude vyžrebovaný 1.7.2021spomedzi všetkých platne
  prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní
  od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo
  strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením
  samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie.
 3.  V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa
  predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru
  odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať
  náhradného výhercu súťaže.


Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

 1. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak
  k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na
  náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr
  do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné
  kontaktné údaje.
 2.  Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej
  odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra
  prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok
  na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 3. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou
  cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu
  požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže
  taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo
  požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v
  príslušnom súťažnom príspevku.

 

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ
  súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v
  zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
  (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
  e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook
  stránke SHUFLIK v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom
  samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové
  účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka
  súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži
  účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v
  rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a
  aktuálne.
 2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým
  právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú
  predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných
  údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol
  splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti
  namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže
  alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom
  súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných
  alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať,
  spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.


lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia
  § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo
  zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto
  osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa
  súťaže.
 3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa
  riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž
  ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre
  zverejnené na Facebook stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez
  oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom
  súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 4. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v
  rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala
  byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani
  za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na
  strane organizátora súťaže.
 5. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z
  príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a
  predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.
  z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani
  organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti
  výhercu súťaže.
 6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto
  vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto
  súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň,
  resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i
  tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez
  nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá
  tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu
  podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke.


lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,
že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na
Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže
vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.